VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ĎALEJ LEN „VOP“) MHC BUSINESS LANGUAGE TRAINING S.R.O. (ĎALEJ LEN MHC)

§ 1. OBLASŤ PLATNOSTI

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v ich aktuálnom znení pre všetky služby, ktoré MHC ponúka a zmluvný partner ich akceptuje udelením zákazky MHC. Tieto VOP platia rovnako aj pre budúce zákazky bez potreby ďaľšej dodatočnej dohody. Podmienky zákazníka, ktoré sa od týchto obchodných podmienok odkláňajú, týmto neakceptujeme. Také podmienky neplatia ani v prípade, keď im MHC po ich obdržaní výslovne neprotirečí. Odchýlky od týchto VOP, ako aj doplnky a mimozmluvné dohovory nadobúdajú účinnosť, až keď ich MHC výslovne písomne potvrdí.  

§ 2. UDELENIE ZÁKAZKY / PLATOBNÝ STYK / STORNO PODMIENKY

Zákazku pre služby ponúkané MHC je možné zadať/zaslať poštou, faxom alebo emailom.

Keď MHC potvrdí konkrétnu zákazku, stáva sa zmluvný vzťah právoplatným a záväzným. Honorár MHC je účtovaný pred výkonom vyučovacích jednotiek vo forme faktúry. Účtované sumy sú splatné do 14 dní od ich vystavenia (rátajúc dátum pripísania splatnej sumy na účet MHC). Dohodnuté sú úroky z omeškania o 9 precentuálnych bodov vyššie ako je platná základná úroková sadzba. Za vystavenie prvej upomienky je dohodnutý poplatok vo výške € 15,00, za každú ďaľšiu upomienku € 30,00. MHC je tiež oprávnená vymáhať svoje pohľadávky prostredníctvom právneho zástupcu, pričom za upomienku od právneho zástupcu je stanovený poplatok vo výške 7% hrubej fakturovanej čiastky. Po dobu eventuálneho meškania platby MHC nie je zaviazaná k plneniu zmluvne dohodnutého výkonu. V prípade meškania platby platia všetky poplatky za upomienky a vymáhanie platby ako aj zákonné úroky z omeškania platné medzi ochdonými partnermi v čase meškania platby. Všetky uvedené ceny sa chápu bez zákonnej DPH.

V prípade, ak zákazník dohodnutý kurz stornuje, platia nasledovné storno podmienky: V prípade stornovania v čase do 6 týždňov pred plánovaným začiatkom kurzu sa neplatí žiadny storno poplatok. V prípade stornovania v čase do 3 týždňov pred plánovaným začiatkom kurzu sa platí storno poplatok vo výške 50% z hodnoty zákazky. V prípade stornovania v čase 1 týždňa pred plánovaným začiatkom kurzu sa platí storno poplatok vo výške 80% z hodnoty zákazky. V prípade stornovania, ktoré sa zrealizuje v kratšej dobe ako 1 týždeň je splatná celá hodnota zákazky vo výške 100%. Tieto storno pravidlá platia podľa zmyslu aj v prípade, ak dohodnutý kurz síce nie je zrušený, ale počet účastníkov sa zníži o viac ako jednu osobu. Uvedené percentuálne sadzby sa v takom prípade vzťahujú na rozdiel medzi novou hodnotou zákazky a pôvodne dohodnutou hodnotou zákazky.

§ 3. VYUČOVACIE JEDNOTKY

Vyučovacia jednotka trvá podľa dohody (45, 50 alebo 60 minút). MHC stanovuje termíny vyučovania po dohode so zákazníkom. Ak zákazník stornuje dohodnutú vyučovaciu jednotku neskȏr ako 36 hodín pred jej začatím, chápe sa ako uskutočnená a je v plnej miere fakturovaná. Ak sa vyučovacia jednotka neuskutoční z dȏvodu spôsobeného zo strany MHC resp. zo strany poverených vyučujúcich, bude sa MHC po dohode so zákazníkom snažiť ponúknuť náhradnú vyučovaciu jednotku. Keby toto nebolo možné, má zákazník nárok na vrátenie honoráru za neuskutočnenú vyučovaciu jednotku. Zmluvne dojednané vyučovacie jednotky sa musia uskutočniť v priebehu 12 mesiacov od udelenia zákazky. Ak dovtedy vyučovacie jednotky ešte neboli vyúčtované, sú splatné uplynutím tejto lehoty. Prípadné už zaplatené peňažné čiastky uplynutím tejto lehoty prepadnú. MHC nie je povinná realizovať zaplatené a nevyčerpané vyučovacie jednotky po uplynutí tejto lehoty.

V prípade neuskutočnenia sa vyučovania z dôvodu akútneho onemocnenia vyučujúceho, z dôvodu pôsobenia vyššej moci alebo z dôvodu iných nepredvídateľných udalostí neexistuje nárok na realizáciu služieb, ktorými bola MHC poverená. MHC v takých prípadoch nie je zaviazaná k náhrade nejakej škody, ktorá by mohla vzniknúť neuskutočnením vyučovacej jednotky. V prípade dlhšej neprítomnosti vyučujúceho sa podľa organizačných možností MHC so súhlasom zákazníka doženie zameškané vyučovanie v neskoršom termíne, MHC sprostredkuje náhradného vyučujúceho alebo sa zmluva za mimoriadnych okolností vypovie, pričom bude v tomto prípade honorár zákazníkovi za neuskutočnené vyučovacie jednotky bezodkladne vrátený. Výmena vyučujúceho zo strany MHC z akéhokoľvek dôvodu neoprávňuje ani k odstúpeniu od zmluvy  ani k zníženiu honoráru dohodnutého s MHC.

§ 4. ZÁKON O MEDZINÁRODNOM PRÁVE SÚKROMNOM A PROCESNOM

Miestom súdu je rakúsky riadny súd, vecne príslušný pre sídlo MHC. Zmeny alebo doplnenia týchto VOP si vyžadujú pre dosiahnutie ich platnosti a záväznosti písomnú formu, obzvlášť upustenie od potreby písomnej formy. Ak sú alebo budú niektoré ustanovenia týchto VOP neúčinné, ostávajú ostatné ustanovenia nedotknuté. Pre všetky právne spory zo zmluvných dohôd s MHC je príslušné rakúske právo s výnimkou kolíznych pravidiel IPRG (Zákon o medzinárodnom práve súkromnom).

Status: November 2017