MHC Business Language Training

"At MHC Business Language Training our objective is to enable our clients to communicate effectively and professionally, to use language as a tool for success, profit and personal fulfilment."
Mark Heather, CEO

V roku 2008 otvorili rodený Brit Mark Heather a jeho manželka - Slovenka Mgr. Mariana Heather svoju prvú kanceláriu vo Viedni, v blízkosti Hospodárskej komory Rakúska na Wiedner Hauptstraße. Odvtedy expanduje firma veľkými krokmi do krajín zentrálnej Európy.

Dȏvod pre tento intenzívny rozmach vidí Mark Heather, zakladateľ firmy MHC Business Language Training, veľmi zreteľne: „Mnohé medzinárodné koncerny a exportné firmy začali po rozširovaní EÚ smerom na východ plynulo budovať svoje obchody v Strednej a Východnej Európe. Jazyková kompetencia kľúčových spolupracovníkov zohráva pritom dȏležitú úlohu.

MHC ponúka týmto firmám osvedčené firemné jazykové kurzy vo vlastných pobočkách. Vysoké kvalitatívne štandardy, ktoré si naši zákazníci vo Viedni a v Bratislave veľmi cenia, garantujeme aj v našich ďalších stredo- a východoeurópskych pobočkách.”

Kurzy vedie viac než 70 MHC- učiteľov a lektorov, ktorí disponujú nielen dlhoročnými skúsenosťami, ale aj špecifickými vedomosťami z rȏznych odborov a odvetví. Takto je možné zabezpečiť pre každý odbor a každú úlohu správneho vyučujúceho a pokryť tak široké spektrum, siahajúce od pojednávania vo finačnom manažmente až po vedecké diskusie v oblasti farmácie.

Henkel CEE GmbH

My, Henkel CEE GmbH ako úspešná, stabilná a celosvetovo pôsobiaca firma, sme sa zaviazali podporovať našich zamestnancov v ich ďalšom vzdelávaní, aby sme spoločne vytvorili tie najlepšie predpoklady pre prácu v tomto medzinárodnom prostredí.    

Preto bolo pre nás veľmi dôležité poskytnúť našim učňom doplnkovú ponuku anglických kurzov. V roku 2011 sme v inštitúte MHC Business Language Training GmbH našli pre túto špeciálnu cieľovú skupinu angažovaného a kompetentného partnera, ktorý sa orientuje na jazykové kurzy.

Cieľom kurzov je zvýšiť jazykovú kompetenciu a komunikačnú zručnosť pre osobný kontakt s anglicky hovoriacimi kolegami a zákazníkmi v rámci ich činnosti. Popri doplnkových gramatických cvičení a rozšírenia slovnej zásoby je pre nás veľmi dôležité, aby učni odbúrali strach z komunikácie v cudzom jazyku.

Počas dlhoročnej, úspešnej spolupráce napĺňali lektorky a lektori z jazykového inštitútu MHC Business Language Training GmbH nielen naše očakávania, ale aj očakávania našich účňov, k maximálnej spokojnosti. Kurzy anglického jazyka sa z tohto dôvodu stali pevnou súčasťou našej akadémie pre učňov v našej firme.

Jazykový inštitút MHC Business Language Training GmbH môžeme s istotou odporučiť ako vhodného partnera pre jazykové kurzy so zameraním na učňov.

Dr. Peter Truzla & Mag. Johanna Wiener
Manažment ľudských zdrojov, Rakúsko / Semináre a školenia vedúcich pracovníkov CEE