Priebeh kurzov

Pred kurzom

Pred začatím kurzu je potrebné zistiť jazykovú úroveň spolupracovníkov a ich očakávania. Telefonicky MHC a zodpovedná osoba z personálneho oddelenia stanovia ťažiská a obsah kurzu. Prípravnú fázu uzavrie výber vyučujúceho, organizácia kurzu a definícia kritérií úspešnosti.

 • analýza potrieb klienta
 • zaraďovací test
 • objasnenie obsahov kurzu
 • výber vyučujúceho
 • plánovanie kurzu
 • kritériá úspešnosti

Počas kurzu

Počas kurzu zabezpečuje vyučujúci za pomoci motivujúcej didaktiky systematický učebný úspech. Ťažiskom je pritom vybudovanie špecializovanej slovnej zásoby a jazykovej pohotovosti. Prostredníctvom priebežnej komunikácie a spätnej väzby medzi vyučujúcim a účastníkmi kurzu sa mȏze personálne oddelenie informovať o pokrokoch a kvalite kurzu.

 • motivujúca didaktika
 • learning by doing – vzdelávanie na základe skúseností
 • vyučujúci so skúsenosťami v danej oblasti ›› vyučujúci v materinskom jazyku
 • špecifická slovná zásoba pre daný odbor
 • prispȏsobená gramatika
 • jazyková pohotovosť

Po kurze

Po ukončení kurzu vypracuje vyučujúci správu o skupine resp. účastníkoch kurzu. Spätné ohlasy a hodnotenia účastníkov sú zaslané na personálne oddelenie a iným zodpovedným osobám. Po absolvovaní kurzu získajú účastníci kurzu certifikát, ktorý potvrdzuje dosiahnutú jazykovú úroveň.

 • správa o kurze
 • spätná väzba účastníkov
 • vyhodnotenie kurzu pre manažment personálneho oddelenia
 • stanovenie potreby ďalšieho vzdelávania
 • certifikácia podľa CEFR*
  *Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (Common European Framework of Reference for Languages)

Certifikát

Korunovácia každého kurzu.